Natječaj-za-modernizaciju-malih-pilana--

Natječaj za modernizaciju malih pilana

Otvoren je natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ iz podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ Programa ruralnog razvoja.
Svrha natječaja je dodjela financijskih sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva.
Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Korisnici moraju biti registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje.
U okviru tipa operacije 8.6.2 najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljivi materijalni i nematerijalni troškovi su:
a) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
b) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa
c) instalacija i/ili kupnja opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva
d) izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda
e) kupnja računalnih programa i
f) razvoj računalnih programa.
Za sve detalje i pripremu projekta i poslovnog plana obratite se u PINS d.o.o.