Pristup informacijamaPristup informacijama i ponovna uporaba informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 69/22), Lokalnoj razvojnoj agenciji PINS možete podnijeti Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu i to:

- putem telefona na broj 051/810-820
- putem faksa na broj 051/820-046
- putem elektroničke pošte: [email protected]
- poštom ili osobno na adresu Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 3, 51311 Skrad.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu. Lokalna razvojna agencija PINS javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.Službenik za informiranje

Dubravka Kolarić Zatezalo, ing. agronomije
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 09:00 do 15:00 sati.Napomena: Lokalna razvojna agencija PINS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.