Esif-krediti-za-rast-i-razvoj-

Esif krediti za rast i razvoj

Krediti iz ovog financijskog instrumenta će se sa 50% financirati iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, a 50% iz izvora navedenih poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Za krajnjeg korisnika to znači kamatnu stopu upola nižu od one koju bi ostvarili bez korištenja ovog instrumenta.
Krajnji korisnici će biti oslobođeni od plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju: za obradu kreditnog zahtjeva, sklapanje ugovora i redovno korištenja kredita.
Korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva poslovnoj banci. Dopuštena su ulaganja u prerađivačku industriju, turizam i u kreativnu industriju i usluge temeljene na znanju, a sredstva će se moći koristiti za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, prijenos vlasničkih prava i uz mogućnost da se do 30% visine kredita koristi za obrtna sredstva (povezana uz investiciju). Najniži iznos kredita je kunske protuvrijednosti EUR 100.000,00, a najviši iznos je kunske protuvrijednosti EUR 3.000.000,00, odnosno EUR 10.000.000,00 za ulaganje u sektor turizma. Rok otplate kredita je do 12 godine (uključujući i poček od 2 godine), odnosno za sektor turizma 17 godina (uključujući i poček od 4 godine). Više u prilogu. Za pomoć u realizaciji kredita nazovite 051 810 820 ili kontaktirajte [email protected].