Niže-kamatne-stope-HBOR-a-za-poljoprivredu-

Niže kamatne stope HBOR-a za poljoprivredu

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je po programu kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, snizila kamatne stope s 2,4 na 1,7 posto godišnje za kredite s rokom otplate do 10 godina i s 2,7 na 1,9 posto za krediti s duljim rokom otplate. Konačna kamatna stopa ovisi o ponuđenim sredstvima osiguranja i kreditnom rangu korisnika. Sredstva su namijenjena kreditiranju ulaganja koja se prijavljuju na natječaj iz izvora nekog od EU poljoprivrednih i ribarskih fondova. Krediti se odobravaju izravno, putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika na rok do 15 godina s mogućnošću počeka do 3 godine, odnosno 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada. Sredstva granta u određenim slučajevima mogu se koristiti za umanjenje glavnice kredita, a kod izravnog kreditiranja HBOR može do 70% iznosa granta prihvatiti kao vlastito učešće. Kod kreditiranja putem poslovnih banaka postotak definira poslovna banka. Osim izmjene uvjeta za kreditiranje projekata sufinanciranih iz EU fondova, novost je i da sva obiteljska poljoprivredna poduzeća, neovisno o tome jesu li u sustavu PDV-a ili ne, mogu putem poslovnih banaka koristiti sredstva kreditnih programa HBOR-a namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima po kojima do sada nije bilo moguće kreditiranje projekata OPG-a. Uvedena je i mogućnost izravnog kreditiranja OPG-ova koji su u sustavu PDV-a putem programa Žene poduzetnice, Početnici, Poduzetništvo mladih i Malo i srednje poduzetništvo. Po programima kreditiranja Početnici i Poduzetništvo mladih nositelji OPG-ova izuzeti su od obveze samozapošljavanja po realizaciji ulaganja. U ovim programima kamatna stopa iznosi 2 posto, rokovi otplate do 14 godina te postoji mogućnost počeka od 2, 3 i 5 godina ovisno o vrsti ulaganja.