Montana174
PUNO IME PROJEKTA: Montana174 – Kako kohezijska politika oblikuje planine?

TRAJANJE: 1.10.2021. – 30.9.2022.

FINANCIRANJE: Europske komisije - DG REGIO

VRIJEDNOST PROJEKTA: 344.965,86 €

ZAŠTO MONTANA174: Planine pokrivaju gotovo 29% zemalja EU-27 i 13% njihovog stanovništva. Planinske regije osjetno se razlikuju od svih ostalih teritorija, kako po bogatstvu tako i po izazovima. Zbog toga je Europska unija odlučila da se “posebna pozornost posveti […] planinskim regijama” (članak 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije), financiranjem posebnih projekata i programa u planinskim područjima. Kohezijska politika je europska politika koja, uz suradnju regionalnih vlasti, omogućuje ponovno uravnoteženje teritorijalnih nejednakosti i poticanje regionalnog razvoja. Međutim, planinski građani i akteri prečesto nisu svjesni što Kohezijska politika podržava i nudi u planinskim područjima.

OPIS PROJEKTA: S prvim danom listopada 2021. godine Euromontana je pokrenula novi projekt Montana174: 12-mjesečnu veliku komunikacijsku kampanju o kohezijskoj politici u planinskim područjima. Ova kampanja ima za cilj podići svijest o tome kako kohezijska politika podržava razvoj planinskih područja i nudi brojne mogućnosti za njihov napredak.

Montana174 prikupljat će najbolje prakse i priče o tome kako je Kohezijska politika posljednjih godina pridonijela oblikovanju planinskih područja u Europi izravno od samih građana planinskih područja. Za lokalne dionike organizirat će se radionice i izraditi obrazovne tablice s praktičnim savjetima o tome kako u budućnosti koristiti kohezijske alate i sredstva.

Države partneri u ovom pjojektu su Francuska, Italija, Slovenija, Španjolska i Hrvatska.

HRVATSKA: Ovdje planine pokrivaju 21% nacionalne površine. Konkretno, protežući se od Slovenije do Albanije, Dinarske Alpe čine uski luk i omogućuju laku vezu između obale i zaleđa. U prošlom stoljeću planine su patile od stalnog egzodusa svojih građana, a sada imaju samo 11 st./km2. Hrvatska je nedavno izradila Novi zakon o brdsko-planinskim područjima koji se bavi regionalnom konkurentnošću i teritorijalnom kohezijom putem posebnih programa (zvanih Operativni programi). Oba alata koriste se za promicanje ulaganja u planinska područja.

Lokalna razvojna agencija PINS kontaktna je točka Montane174 u Hrvatskoj.

Kontaktirajte PINS kako biste bili informirani i uključeni na [email protected]

Više informacija saznajte na: https://www.euromontana.org/en/project/montana174/Obratite nam se za više detalja!


FULL NAME OF THE PROJECT: Montana174 - How does cohesion policy shape mountains?

DURATION: 1.10.2021. - 30.9.2022.

FINANCING: European Commission - DG REGIO

PROJECT VALUE: € 344,965.86

WHY MONTANA174: Mountains cover nearly 29% of EU-27 countries and 13% of its population. Mountain regions are sensibly different from all other territories, both in terms of assets and challenges. Because of this, the European Union decided that a “particular attention shall be paid to […] mountain regions” (Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union), by funding specific projects and programmes in mountain areas. Cohesion policy is a European policy which, with the collaboration of regional authorities, makes it possible to rebalance territorial inequalities and to encourage regional development. However, mountain citizens and actors are too often unaware of what the Cohesion Policy supports in mountain areas.

PROJECT DESCRIPTION: On the first day of October 2021, Euromontana launched a new Montana project174: a 12-month major communication campaign about Cohesion Policy in mountain areas. This campaign aims to raise awareness of how Cohesion Policy supports the development of mountain areas and offers many opportunities for their progress.

Montana174 will collect best practices and stories on how Cohesion Policy has in recent years contributed to shaping mountain areas in Europe directly from the citizens of the mountain areas themselves. Workshops will be organized for local stakeholders and educational tables will be produced with practical advice on how to use Cohesion tools and resources in the future.

The partner countries in this project are France, Italy, Slovenia, Spain and Croatia.

CROATIA: Here mountains cover 21% of the national surface. In particular, stretching from Slovenia to Albania, the Dinaric Alps forms a narrow arc and allows an easy connection between the coast and the hinterlands. In the last century, mountains suffered from steady exodus of its citizens, and they now have only 11 inhabitants/km2.  Croatia recently developed a New Law on Hilly and Mountainous Areas and it addresses regional competitiveness and

territorial cohesion via specific programmes (called Operational Programmes). Both tools are used to promote investments in mountain areas. The Local Development Agency PINS is Montana174’s contact point in Croatia.

Contact PINS to be informed and involved at [email protected][email protected]

Find out more at: https://www.euromontana.org/en/project/montana174/For more information please contact us!