HRVATSKI-ZAVOD-ZA-ZAPOŠLJAVANJE:-Potpore-za-samozapošljavanje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Potpore za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje i u 2024. godini nastavlja s provođenjem mjera aktivne politike zapošljavanja pa tako i s potporom za samozapošljavanje koja za cilj ima poticanje nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod na pokretanje vlastitog posla.

VISINA SUBVENCIJE I PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. skupina – do 15.000,00 EUR (ZELENO/DIGITALNO do 20.000,00 EUR)

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
2. skupina – do 10.000,00 EUR (ZELENO/DIGITALNO do 15.000,00 EUR)

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
(J) Informacije i komunikacije
3. skupina – do 7.000,00 EUR (ZELENO/DIGITALNO do 10.000,00 EUR)

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
(H) Prijevoz i skladištenje
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2024. GODINI
Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

fiksnog iznosa – dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR i unaprijed je određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi, troškovi sitnog inventara, sirovine i potrošnog materijala (NOVO), troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).
varijabilnog iznosa – razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:
kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
kupnja ili zakup licenciranih IT programa
kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
kupnja franšiza
TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

KRITERIJI
Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Ako vam je potrebna pomoć, poslovni plan s troškovnikom kao i proces cjelokupne prijave odradit ćemo za vas.
Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan, a koji je njegov sastavni dio, a koja potpora se isplaćuje na račun poslovnog subjekta.
Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.
ISPLATA SREDSTAVA
Jednokratno, na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore.

OBVEZE KORISNIKA
24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
Ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu vrijednosti veće od 1.500 EUR (s uključenim PDV-om) putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice.

Više informacija na: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-samozaposljavanje-2024/